Договір публічної оферти

 Затверджено загальними зборами членів
ОК "Інвест — добровільне об'єднання громадян"
Протокол № 1 від 1 травная 2013 року

 

ОК «ІНВЕСТ-ДОГ», в подальшому «ФОНД», з одного боку, і  будь-яка фізична або юридична особа, іменована надалі «Учасник», з іншого боку, разом іменуються «Сторони» уклали даний Договір про нижченаведене.

 

Поняття і терміни, які використовуються в даному Договорі

 

Учасник– юридична та/або фізична особа старше 16 років, яка добровільно, на основі асоційованого членства у фонді,  здійснює спільну діяльність з метою задоволення своїх  економічних,  соціальних  та  інших  потреб  на засадах самоврядування.

Фонд — юридична організація, обслуговуючий кооператив «Інвест-добровільне об'єднання громадян", що організує взаємодію між учасниками та забезпечує прозорість та рівноправність відносин. Основними функціями Фонду є виконання рішень Учасників фонду по цільовому використанню коштів, захист їх майнових прав та інтересів, виплата винагороди за результатами господарської діяльності.

Особовий рахунок — спеціальний індивідуальний рахунок внутрішнього обліку, відкритий в Фонді Учасником, за яким ведеться облік зобов'язань Фонду та Учасника, що виникають з умов даного Договору.

Пай– основний та додатковий грошовий чи інший майновий поворотний внесок члена (асоційованого  члена) Фонду з метою одержання економічної та іншої вигоди.

Фонд фінансової взаємодопомоги (ФФВ)— публічне положення про набір правил та інструкцій, що встановлюють порядок залучення та використання пайових та/або цільових  внесків, визначає склад учасників, правила участі та виходу з фонду, розподілу прибутку, покриття збитків та інше.Положення про  Фонд фінансової взаємодопомоги невід’ємними частинами цього договору.

Проект– пропозиція Учасника фонду про підтримку та створення йому умов для реалізації будь якої ідеї, що не суперечить законодавству України та внутрішніх документів Фонду, прийнятий у відповідності до цього договору.

Програмний комплекс (ПК)– унікальний продукт, що забезпечує за допомогою Інтернету взаємодію Учасників і Фонду. Дозволяє Учасникам управляти особовими рахунками, контактами, діловими пропозиціями. Забезпечує прозорість прийняття рішень, контроль за фінансами та має додаткові сервіси.

 

Предмет договору

 

Договір встановлює умови і порядок, згідно з якими Учасник укладає з Фондом даний Договір та здійснює спільну діяльність.

Учасник отримує всю належну інформацію та реєструється на сайті  http://monetary-grant.com.ua/відкриваючи тим самим власний особовий рахунок, та вносить пай на рахунок Фонду.

Фонд активує особовий рахунок Учасника протягом 24 годин з моменту отримання коштів на свій рахунок та відкриває доступ Клієнту до сервісів Програмного комплексу (ПК).

Моментом укладання цього договору є дата оплати рахунку, отриманого при реєстрації на сайті та підтвердження згоди з договором публічної оферти та відповідних додатків, які є невід’ємною частиною договору.

Реєструючись на сайті Учасник самостійно обирає фонд фінансової взаємодопомоги (ФФВ) за яким він буде співпрацювати з Фондом, залежно від його інтересів та вподобань.

Учасник має право брати участь в декількох фондах фінансової взаємодопомоги одночасно, в будь який момент вийти з того чи іншого ФФВ на умовах встановлених положенням відповідного ФФВ.

Учасник в будь який момент може вийти з Фонду та повернути власний пай.

Фонд управляє грошовими коштами, що є власністю Учасника, відповідно їх цільовому призначенню визначеного цим договором та внутрішніми публічними документами, прийнятими на підставі цього договору.

Прибуток, за винятком відрахувань, що прямо встановлено законодавством чи положенням про відповідний  фонд фінансової взаємодопомоги,  виплачується Учаснику пропорційно його вкладу до відповідних фондів.

 

Основні положення договору

 

Пропозиція, що до укладення цього Договору є публічною офертою. Договір укладається шляхом підтвердження згоди Учасника з умовами Договору шляхом заповнення Учасником реєстраційної картки, відкриттям особового рахунку, та сплатою першого пайового внеску.

Для підтвердження участі у Фонді Учаснику надається посвідчення.

Учасник погоджується з тим, що для того, щоб відкрити у Фонді особовий рахунок, від повинен надати Фондові деякі особисті дані, які використовуються Фондом для внутрішніх потреб і без згоди Учасника не можуть розголошуватись чи передаватись третій стороні.

Основними напрямки діяльності ФОНДУ є:

 • задоволення   економічних та інших   потреб учасників Фонду;
 • створення системи економічної і соціальної самодопомоги;
 • створення і розвиток інфраструктури, необхідної для здійснення Учасниками господарської діяльності;
 • купівля нерухомого майна;
 • організація будівництва та ремонту об’єктів нерухомості;
 • управління нерухомим майном;
 • управління іншими активами, що належать Фонду;
 • здавання в оренду власного нерухомого майна.

 

Фонд має право здійснювати будь яку іншу діяльність, що прямо не заборонена законодавством України, відповідає його програмним цілям та підтримується учасниками Фонду.

 

 Програмний комплекс

 

Програмний комплекс забезпечує:

 • Реєстрацію та уніфікацію Учасника в системі;
 • Захист конфіденційних даних Учасника та його особистої інформації;
 • Управління особовим рахунком;
 • Управління  контактами та перепискою;
 • Розміщення та управління діловими пропозиціями, технічні можливості для їх реклами та просування, отримування відгуків та пропозицій, а також оцінки;
 • Постійний зв'язок з Фондом, отримання інформації та звітів про його діяльність;
 • Автоматизацію процесів, що гарантують отримання інвестицій, згідно встановлених критеріїв;
 • Автоматизацію процесів, що гарантують Учаснику участь в управлінні Фондом та здійснення контролю за його діяльністю, шляхом самовисування до органів управління та контролю, проведення агітації, таємного голосування та підведення його підсумків.

 

Учасник самостійно забезпечує збереження інформації про свої паролі та іншої конфіденційної інформації.

Фонд не несе відповідальності за наслідки втрати або передачі Учасником інформації про паролі третім особам.

Фонд надає технічні можливості на відновлення інформації про втрачені паролі.

 

Права та обов'язки Сторін


Учасник має право:

 • приймати участь в господарській  діяльності  Фонду;
 • обирати і бути обраним в органи управління Фондом;
 • право дорадчого та/або вирішального голосу при вирішенні всіх ключових питань Фонду за принципом один Учасник – один голос;
 • здійснювати контроль за діяльністю Фонду;
 • отримувати кошти та/або майно на реалізацію власних проектів;
 • вільно обирати в якому з фондів брати участь;
 • отримувати частину прибутку пропорційно його внеску до відповідних фондів;
 • реінвестувати частину прибутку на збільшення паю;
 • отримувати повну інформацію про діяльність Фонду;
 • в будь-який час, без пояснення причин, розірвати цей договір і вилучити кошти зі свого особового рахунку в порядку визначеному законодавством України.

 

Учасник зобов’язаний:

 • зареєструватися на сайті  http://monetary-grant.com.ua/та внести достовірні відомості про себе;
 • сплачувати пайові внески;
 • сплачувати членські внески;
 • додержуватись правил визначених Статутом та внутрішніми документами Фонду;
 • виконувати взяті на себе зобов’язання.

 

Фонд зобов’язаний:

 • надати на базі програмного комплексу повний набір сервісних послуг для взаємодії Учасників і Фонду.
 • проводити роботу по поліпшенню та розширенню функцій ПК, захисту та збереженню конфіденційної інформації:
 • забезпечити безперебійну роботу ПК;
 • вести персоніфікований облік всіх Учасників;
 • активувати особовий рахунок Учасника протягом 24 годин з моменту отримання коштів першого пайового внеску на свій рахунок;
 • акумулювати кошти Учасників, гарантувати їх збереження та цільове використання;
 • виплачувати грошову винагороду Учасникам за використання  їх власних заощаджень;
 • інвестувати проекти Учасника в спосіб та на умовах визначених цим договором та положеннями про фонд фінансової взаємодопомоги;
 • систематично звітувати про наявність та рух інвестиційних коштів Фонду.
 • опубліковувати на сайті звіти про фінансовий стан Фонду;
 • здійснювати контроль за цільовим використанням інвестиційних коштів та майна, за виконанням договірних зобов’язань;
 • повернути, у відповідності з законодавством України, Учаснику належні йому пайові внески.
 • забезпечити прозорі та чесні вибори до органів управління та контролю.


Фонд має право:

 • застосовувати обмежуючі санкції до Учасника у разі порушення правил користування послугами ПК і цього договору до з’ясування обставин порушення в тому числі у випадках:
 • надходження постійних скарг на дії Учасника від інших Учасників;
 • виявлення чи виникнення підозри, що відомості про Учасника, зазначені в анкетних даних є недостовірними;
 • використання ПК не за прямим призначенням;
 • принизливих, образливих або наклепницьких дій по відношенню до Фонду, його співробітників або Учасників;
 • розповсюдження інформації, що може ввести в оману інших Учасників;
 • поширення іншої інформації, зміст або розповсюдження якої суперечить законодавству України.

 

Кошти, майно, прибутки та збитки

 

Пайові внески Учасника є його власністю. Учасник має право вільно, у відповідності до законодавства України, розпоряджатись власними коштами. Пайові внески успадковуються.

Майно, придбане на кошти фондів фінансової взаємодопомоги, належить Фонду на правах власності. Учасник має право користуватись, володіти та відчужувати майно Фонду на умовах, визначених додатковою угодою на підставі положень відповідного фонду.

Прибутком є чистий дохід, що залишається у розпорядженні Фонду після сплати всіх належних платежів до бюджету, покриття прямих витрат та збитків.

Прибуток після відрахувань до Неподільного (Резервного) фонду підлягає розподілу між Учасниками, пропорційно їх вкладу.

Утримання кооперативу здійснюється за рахунок членських внесків.

 

Форс-мажор

 

При настанні обставин, що унеможливлюють подальшу роботу, а також потребують перегляду укладених угод: військові дії, терористичні акти, природні і техногенні катастрофи, хакерські атаки та інші події, що визнаються форс-мажорними, які тягнуть за собою неможливість повного або часткового виконання будь-якої зі Сторін зобов’язань за цим Договором, дія Договору припиняється пропорційно часу, протягом якого діють такі обставини.

Сторона, яка не може виконувати зобов'язання цього Договору в зв'язку з настанням форс-мажорних обставин, повинна повідомити іншу Сторону будь-яким можливим способом про причини та наслідки відповідних обставин і можливі терміни та умови відновлення дії договору.

 

Заключні положення

 

Інформація, опублікована на сайті  http://monetary-grant.com.ua/є невід'ємною частиною даного договору і може бути використана для трактування тих або інших аспектів взаємодії не описані в даному договорі.

З питань, що не врегульовані даним договором Сторони керуються чинним законодавством України.

Цей договір був укладений добровільно, без будь-якого примусу, впливу або введення в оману будь-якою Стороною.

Учасником договору може бути будь-яка дієздатна фізична особа, що досягла 16-ти річного віку, та/або юридична особа, котра внесла пай, визнає та зобов’язується виконувати встановлені у ФОНДІ правила.

Всі спори, які можуть витікати з цього договору, Сторони домовились врегульовувати шляхом переговорів, а в разі не вирішення в судовому порядку.

Юридична відповідальність за цим Договором, поширюється на відповідних спадкоємців, новопризначених осіб, наступників, партнерів, співробітників, агентів, керівників, і юридичних представників.

Сторони визнають, що вся інформація отримана за цим Договором, без обмеження, є конфіденційною і не підлягає, без письмової згоди Сторони, що надає інформацію, розкриватись або іншим способом передаватись третім особам.

Договір набирає чинності з моменту внесення пайового внеску Учасником і діє до моменту, доки одна із Сторін не заявить про його розірвання за 30 календарних днів та вирішення всіх майнових питань.


 

Юридична адреса Фонду:  02206 м. Київ, вул. Малишка  3/476