Положення про фонд фінансової взаємодопомоги ОК "ІНВЕСТ-ДОГ"

Затверджено загальними зборами членів
ОК "Інвест — добровільне об'єднання громадян"
Протокол № 1 від 1 травная 2013 року

 

 

І. Загальні положення


1. Положення визначає:


1.1. порядок формування та використання коштів фонду фінансової взаємодопомоги;
1.2. порядок створення та компетенцію органів здійснюючих розпорядження коштами фонду та контроль за їх цільовим використанням.
1.3. основні принципи використання майна кооперативу, та розподілу прибутку.


2. Положення може бути змінене лише Загальними зборами членів Кооперативу на підставі пропозицій Правління кооперативу, яке протягом поточної роботи аналізує, узагальнює стан фінансової політики Кооперативу, на основі отриманих даних та пропозицій членів Кооперативу.


3. Положення обов'язкове для дотримання усіма членами та асоційованими Кооперативу, членами виборних органів і співробітниками Кооперативу.


4. Учасники фонду фінансової взаємодопомоги несуть солідарну відповідальність по зобов'язаннях Кооперативу пов'язаних лише з виконанням цього Положення.


ІІ. Кошти Фонду фінансової взаємодопомоги


5. Кошти Фонду фінансової взаємодопомоги складаються з:


5.1. пайових внесків;
5.2. додаткових пайових внесків;
5.3. цільових внесків;
5.4. інших, ніж визначених підпунктами 5.1 – 5.3 пункту 5., коштів залучених кооперативом в законний спосіб.


6. Пайовий внесок до Фонду фінансової взаємодопомоги сплачується членом та асоційованим членом Кооперативу при вступі до Кооперативу. Розмір та термін сплати пайового внеску встановлюються Загальними зборами членів Кооперативу.


7. Додаткові пайові внески до Фонду фінансової взаємодопомоги складаються з:


7.1. додаткових пайових внесків, які сплачуються щомісячно в розмірі та термін встановлений загальними зборами членів Кооперативу.
7.2. додаткових пайових внесків, які добровільно сплачує член (асоційований член) Кооперативу понад внесків визначених пунктом 7.1.
7.3. додаткових пайових внесків, які сплачує член (асоційований член) Кооперативу понад внесків визначених пунктами 7.1 – 7.2 за договорами оренди майна Кооперативу;


8. Цільові внески встановлюються в процентному відношенні до суми внесків, які сплачуються згідно до пунктів 6-7 положення та сплачуються одночасно з сплатою відповідних внесків. Розмір цільових внесків встановлюється загальними зборами членів Кооперативу.


9. Дозволяється сплата внесків визначених підпунктом 7.1. пункту 7 на перед, але не більше ніж за три місяці. Голова правління кооперативу зобов’язаний видати наказ про виключення члена (асоційованого члена) кооперативу з Кооперативу, якщо ним не сплачувались додаткові пайові внески згідно підпункту 7.1. пункту 7. протягом більше ніж трьох місяців.


10. За просрочку сплати пайового, додаткових пайових та цільових внесків стягується пеня у розмірі 0,1% (Нуль цілих одна десята відсотку) від несплаченої суми за кожен день просрочки.


11. Кошти Фонду фінансової взаємодопомоги є персоніфікованими і складають частку члена та асоційованого члена Кооперативу в загальному розмірі його пайового фонду.


12. Використання коштів Фонду фінансової взаємодопомоги, здійснюється Кооперативом відповідно цього положення та Статуту Кооперативу.


13. Звіти про використання коштів Фонду фінансової взаємодопомоги затверджуються Загальними зборами членів Кооперативу.


14. Кошти Фонду фінансової взаємодопомоги використовуються виключно на:


14.1. придбання нерухомості житлового та комерційного призначення;
14.2. адміністративні витрати Кооперативу та витрати, що безпосередньо пов'язані з придбанням нерухомості житлового та комерційного призначення.
14.3. витрати на підготовку об'єктів до експлуатації в тому числі проведення всіх видів ремонтних та оздоблювальних робіт.


15. Кошти Фонду фінансової взаємодопомоги використовуються, за окремим рішенням Інвестиційної комісії, на:


15.1. придбання, доставку, зберігання та монтаж обладнання.


ІІІ. Майно придбане на кошти Фонду фінансової взаємодопомоги


16. Кооператив є власником будівель, споруд, а також іншого майна, придбаного у відповідності до цього Положення.


17. Члени (асоційовані члени) кооперативу, учасники Фонду фінансової взаємодопомоги мають право на користування майном Кооперативу згідно умов встановлених цим Положенням.


18. Члени (асоційовані члени) кооперативу, учасники Фонду фінансової взаємодопомоги, після того, як їх частка у пайовому фонді Кооперативу складе розмір балансової вартості майна Кооперативу, що знаходиться в їх користуванні не менше п’яти років, відчужує за власним бажанням таке майно шляхом зменшення розміру паю в Кооперативі на вартість такого майна.


19. Відчуження учасниками фонду майна Кооперативу, що знаходиться в оренді у інших учасників фонду можливе лише за письмової згоди таких учасників.


20. Відчуження майна відбувається за згодою Ревізійної комісії, після перевірки дотримання сторонами умов цього Положення.


21. Передача в користування майна Кооперативу, придбаного на кошти Фонду фінансової взаємодопомоги, особам, що не є учасниками фонду, а також відчуження майна в спосіб, не передбачений цим Положенням заборонено.


ІV. Інвестиційна комісія кооперативу


22. Основним завданням та функціями комісії є:


22.1. розгляд пропозицій про придбання об'єктів житлової та комерційної нерухомості, іншого майна та встановлення переможців конкурсу, узгодження кошторису;
22.2. розгляд пропозицій про передачу в користування членам (асоційованим членам) Кооперативу майна Кооперативу, узгодження договорів оренди;
22.3. прийняття рішення про придбання, доставку, зберігання та монтаж обладнання за кошти Фонду фінансової взаємодопомоги;
22.4. видача дозволу на розміщення пропозицій, що до придбання житлової та комерційної нерухомості посадовими особами кооперативу;
22.5. узгоджує перелік документів і інформації, що надаються для розгляду пропозицій, що до придбання житлової та комерційної нерухомості.


23. Рішення, що приймаються Інвестиційною комісією в рамках своєї компетенції оформляються відповідним протоколом і є обов’язковими для виконання всіма членами Кооперативу та посадовими особами.
Протоколи своїх рішень Інвестиційна комісія публікує на сайті кооперативу.


24. Основними принципами діяльності комісії є:


24.1. додержання чинного законодавства;
24.2. колегіальність прийняття рішень;
24.3. повнота розгляду поданих проектів та пропозицій.
24.4. обґрунтованість прийнятих рішень;
24.5. рівність усіх претендентів перед комісією;
24.6. незалежність членів комісії (недопущення втручання в діяльність комісії);
24.7. професійність членів комісії.


25. Комісія має право:


25.1. звертатися до Голови кооперативу із запитами щодо забезпечення комісії документами та іншими матеріалами, приміщенням для проведення її засідань, комп'ютерною технікою, засобами зв'язку, канцелярським приладдям та іншим, необхідним для роботи комісії. У разі проведення виїзного засідання — транспортом для огляду об'єктів чи земельної ділянки, готелем тощо;
25.2. звертатися за допомогою до спеціалістів, радників та експертів.


26. Комісія зобов'язана:


26.1. розглядати пропозиції протягом 15-ти днів з дня їх надходження;
26.2. забезпечити рівні умови для всіх потенційних учасників;
26.3. інформувати членів кооперативу про рішення прийняті комісією.


27. Забороняється члену Інвестиційної комісії приймати участь у голосуванні, якщо розглядаються проекти де він має особисту зацікавленість.


V. Склад та порядок утворення Інвестиційної комісії


28. До складу комісії входять члени (асоційовані члени) Кооперативу, учасники Фонду фінансової взаємодопомоги, крім членів правління Кооперативу та Ревізійної комісії.


29. Інвестиційна комісія створюється у кількості 3 (трьох) осіб.


30. Делегування або самовисування представників до складу Інвестиційної комісії відбувається на форумі сайту, http://monetary-grant.com.ua, кооперативу.


31. Доступ до форуму та оголошення про початок висування кандидатів, початок та термін проведення голосування оголошується Правлінням кооперативу не пізніше, ніж за 30 днів до початку голосування;


32. Вибори членів Інвестиційної комісії відбуваються на сайті кооперативу. Термін голосування повинен бути не менше 10 днів.


33. Вибори вважаються дійсними, якщо в голосуванні прийняло не менше ніж 60% членів та асоційованих членів кооперативу.


34. Обраними вважаються перші три особи, котрі набрали найбільшу кількість голосів.


35. Комісія обирається терміном на один рік і набирає повноважень з першого дня свого засідання. Чергові вибори членів Інвестиційної комісії повинні бути оголошені не пізніше, чим за 45 днів до завершення повноважень чинної комісії.


36. Комісія правомочна вирішувати всі питання, що належать до її компетенції при наявності не менше ніж 60% її членів.


37. Очолює Інвестиційну комісію Голова правління кооперативу.


38. Всі витрати, пов'язані з діяльністю інвестиційної комісії забезпечує виконавчий орган кооперативу.


39. Способи та розмір заохочення членів Інвестиційної комісії встановлюються загальними зборами членів кооперативу.


VІ. Ревізійна комісія Кооперативу


40. Основними функціями Ревізійної комісії є контроль за фінансово-господарською діяльністю Кооперативу.


41. Ревізійна комісія обирається із числа членів та асоційованих членів кооперативу крім членів Правління кооперативу, членів Спостережної ради та Інвестиційної комісії.


42. Ревізійна комісія створюється у кількості 3 (трьох) осіб.


43. Делегування або самовисування представників до складу Ревізійної комісії відбувається на форумі сайту, http://monetary-grant.com.ua, кооперативу.


44. Доступ до форуму та оголошення про початок висування кандидатів, початок та термін проведення голосування оголошується не пізніше, ніж за 30 днів до початку голосування.


45. Вибори членів Ревізійної комісії відбуваються на сайті кооперативу. Термін голосування повинен бути не менше 10 днів.


46. Вибори вважаються дійсними, якщо в голосуванні прийняло не менше ніж 60% членів та асоційованих членів кооперативу.


47. Обраними вважаються перші три особи, котрі набрали найбільшу кількість голосів.


48. Комісія обирається терміном на три роки.


49. На першому засіданні комісія обирає Голову комісії.


50. Чергові вибори членів Ревізійної комісії повинні бути оголошені не пізніше, чим за 45 днів до завершення повноважень чинної комісії.


51. Ревізійна Комісія:


51.1. за власною ініціативою проводить перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Кооперативу;
51.2. проводить перевірку результатів фінансово-господарської діяльності Кооперативу за рішенням загальних зборів кооперативу чи на вимогу не менш як 10 відсотків членів та асоційованих членів кооперативу.
51.3. проводить перевірку дотримання цього Положення та дає згоду на відчуження майна Кооперативу;
51.4. публікує результати перевірок на сайті кооперативу;
51.5. складає висновок за річними звітами про результати діяльності Кооперативу;


52. На вимогу ревізійної комісії надаються будь-які матеріали, бухгалтерські та інші документи, а також пояснення посадових осіб Кооперативу.


53. Всі витрати, пов'язані з діяльністю Ревізійної комісії забезпечує виконавчий орган кооперативу.


54. Способи та розмір заохочення членів Ревізійної комісії встановлюються загальними зборами членів кооперативу.


VІІ. Правління Кооперативу


55. Правління Кооперативу:


55.1. встановлює, за узгодженням з Інвестиційною комісією, перелік документів і інформації, які надаються Інвестиційній комісії для розгляду питань, що до придбання об’єктів житлової та комерційної нерухомості та іншого майна Кооперативом і передачу його в користування членам (асоційованим членам) кооперативу;


55.2. готує пропозиції, щодо придбання об’єктів нерухомості житлового та комерційного призначення, та іншого майна;
55.3. готує пропозиції, щодо підготовки майна Кооперативу до експлуатації;
55.4. готує пропозиції, щодо передачі майна в користування;
55.5. забезпечує розгляд Інвестиційною комісією наданих пропозицій;
55.6. забезпечує виконання рішень Інвестиційної комісії;
55.7. акумулює фінансові ресурси та здійснює відповідні платежі;
55.8. приймає заходи по виключенню ризиків, пов'язаних з придбанням нерухомості комерційного призначення та іншого майна;
55.9. залучає, при необхідності, послуги сторонніх організацій;
55.10. придбаває нерухомість житлового та комерційного призначення;
55.11. придбаває інше майно;
55.12. здійснює заходи пов'язані з підготовкою об'єктів до експлуатації;
55.13. передає в користування майно Кооперативу;
55.14. контролює використання та експлуатацію майна Кооперативу.
55.15. інформує членів Кооперативу про хід робіт;
55.16. щорічно звітує на загальних зборах кооперативу про використання коштів Фонду фінансової взаємодопомоги та публікує звіти на сайті кооперативу за адресою http://monetary-grant.com.ua.


VІІІ. Порядок подання пропозицій (проектів), що до придбання об’єктів житлової та комерційної нерухомості на кошти Фонду фінансової взаємодопомоги


56. Подавати пропозиції, що до придбання об’єктів житлової та комерційної нерухомості можуть лише члени та асоційовані члени кооперативу, учасники Фонду фінансової взаємодопомоги.


57. Не підлягають задоволенню пропозиції учасників Фонду фінансової взаємодопомоги, що на момент визначення їх переможцями були членами Інвестиційної чи Ревізійної комісії кооперативу, а також пропозиції посадових осіб кооперативу які були розміщені без спеціального дозволу Інвестиційної комісії.


58. Голова кооперативу має право розміщувати пропозиції з придбання об’єктів нерухомості, без спеціального дозволу Інвестиційної комісії, якщо такі пропозиції стосуються придбання об’єктів, що будуть використовуватись кооперативом для власних потреб та виконання статутних завдань.


59. Кооператив створює прозорі та рівні для всіх учасників Фонду фінансової взаємодопомоги умови, на сайті кооперативу http://monetary-grant.com.ua, для розміщення пропозицій, що до придбання об’єктів нерухомості, їх популяризації, рекламування та визначення переможців конкурсу.


60. Кооператив зобов’язаний:


60.1. забезпечити учасникам Фонду цілодобовий доступ до сайту кооперативу;
60.2. забезпечити інформаційне наповнення сайту кооперативу;
60.3. проводити системну роботу по вдосконаленню та поліпшенню роботи сайту кооперативу;
60.4. встановити єдині правила розміщення пропозицій учасників;
60.5. перевіряти пропозиції учасників на відповідність встановленим правилам;
60.6. інформувати учасників в разі визначення їх переможцем конкурсу не пізніше 3-х робочих днів;
60.7. забезпечити розгляд пропозицій переможців конкурсу Інвестиційною комісією;
60.8. забезпечити фінансування та реалізацію пропозицій переможців в межах кошторису, погодженого з Інвестиційною комісією.


61. Для розміщення на сайті пропозиції, що до придбання кооперативом об’єкта нерухомості член (асоційований член) Кооперативу:


61.1. визначає категорію об'єкту нерухомості;
61.2. встановлює максимальний розмір вартості об’єкта нерухомості;
61.3. вказує граничний строк повернення коштів;
61.4. зазначає розмір компенсаційних виплат;
61.5. детально описує, відповідно до встановлених правил та рекомендацій, всі деталі проекту.


62. Кооператив має право відмовити в публікації проекту в разі невідповідності пропозиції встановленим правилам.


63. Автор проекту має право вносити в проект зміни та доповнення до моменту, коли його пропозиція досягне позначки 3 (три) таблиці ТОП проектів.


ІХ. Визначення переможців конкурсу проектів


64. Всі проекти підлягають обговоренню та оцінці на сайті кооперативу http://monetary-grant.com.ua.


65. Автор проекту на свій розсуд проводить популяризацію та рекламу власного проекту, виходячи з технічних можливостей сайту.


66. Кожен учасник Фонду має можливість коментувати проекти, вносити зауваження та пропозиції, відслідковувати зміни та доповнення, а також оцінювати проект та протягом його обговорення змінювати оцінку.


67. Для визначення проекту, переможця конкурсу, враховуються наступні показниками:


67.1. Підтримка – найвищий бал проекту за результатами голосування учасників Фонду;
67.2. Авторитет – особиста оцінка Автора проекту, яка ставиться членами кооперативу в особистому профілі учасника.


68. Система автоматично визначає проект, що є переможцем конкурсу, за наступних обставин:


68.1. За результатами голосування проект знаходиться на 1 (першій) позиції в таблиці ТОП проектів;
68.2. Авторитет Автора проекту не має від’ємного значення;
68.3. Бюджет проекту дорівнює або менше розміру інвестиційного фонду.


Х. Порядок затвердження та реалізації проекту.


69. Проекти, визначені системою такі, що стали переможцями конкурсу за результатами голосування учасників Фонду, протягом 30-ти днів повинні бути направлені на розгляд Інвестиційної комісії кооперативу.


70. Інвестиційна комісія кооперативу в 15-ти денний термін розглядає проекти та надає дозвіл на їх реалізацію, або мотивовану відмову.


71. Автор проекту особисто презентує свою пропозицію при розгляді її Інвестиційною комісією кооперативу.


72. Презентацію проекту забезпечує голова кооперативу.


73. Інвестиційна комісія кооперативу має право відмовити в реалізації проекту з наступних підстав:


73.1. порушення термінів подання проекту визначених п. 69 цього положення;
73.2. відсутності повного переліку документів та інформації, що надаються для розгляду пропозицій;
73.3. не відповідності даних, що були зазначені автором в проекті та проголосовані учасниками Фонду, відомостям, які були надані на розгляд Інвестиційної комісії.


74. Рішення Інвестиційної комісії оформлюються відповідним протоколом, підписуються всіма учасниками комісії, що брали участь в прийнятті рішення, є остаточним і оскарженню не підлягає.


75. Голова кооперативу забезпечує виконання рішення Інвестиційної комісії.


76. Член (асоційований член) Кооперативу, Автор проекту, що до заявки якого прийнято позитивне рішення зобов’язаний:


76.1. укласти з кооперативом попередню угоду про реалізацію проекту;
76.2. на підставі довіреності, виданої кооперативом, провести роботу, результатом якої повинно стати придбання та введення в експлуатації об’єкту нерухомості;
76.3. погоджувати з кооперативом угоди на придбання об’єкту нерухомості, товарів, робіт та послуг;
76.4. укласти договір на оренду, з правом викупу, об’єкту нерухомості та майна кооперативу.


77. Різниця між заявленою вартістю проекту та його фактичною вартістю підлягає зарахуванню до інвестиційного фонду кооперативу.


78. Автор проекту зобов’язаний внести до кооперативу додатковий пайовий внесок в розмірі різниці, що перевищує заявлену вартість проекту. Фінансування додаткових видатків за рахунок Фонду фінансової взаємодопомоги заборонено.


ХІ. Оренда майна кооперативу з правом викупу


79. Все майно, що придбавається за рахунок коштів Фонду фінансової взаємодопомоги належить кооперативу.


80. Автор проекту, на реалізацію якого кооперативом було придбано майно, зобов’язаний укласти угоду про оренду майна та викупити таке майно у спосіб та термін визначені договором оренди майна з правом викупу у відповідності з умовами проекту, затвердженого Інвестиційною комісією.


81. В разі відмови Автора проекту укласти договір оренди кооператив:


81.1. пропонує іншим учасникам Фонду орендувати таке майно на умовах, що визначені проектом Автора та затверджені Інвестиційною комісією;
81.2. продає майно.


82. Автор проекту зобов’язаний відшкодувати кооперативу збитки, що виникли як різниця між вартістю придбаного майна та ціною його реалізації, в тому числі видатки на реалізацію такого майна.


83. Орендар зобов’язаний:


83.1. сумлінно виконувати договір оренди;
83.2. застрахувати майно;
83.3. здійснювати поточний ремонт;
83.4. оплачувати комунальні, експлуатаційні та інші витрати;
83.5. виплачувати Кооперативу компенсацію за користування майном;
83.6. викупити майно в термін та умовах визначених договором оренди.


84. Орендар має право:


84.1. дострокового викупу майна кооперативу;
84.2. передати право оренди майна кооперативу іншому члену кооперативу;
84.3. здавати в суборенду майно або його частину третім особам лише після письмової згоди кооперативу.
85. Кооператив здійснює контроль за збереженням майна та виконанням зобов’язань Орендарем. Орендар зобов’язаний у будь який момент, на вимогу кооперативу, надати фізичний доступ до об’єкту нерухомості, пред’явити інше майно, що є предметом оренди, а також надати фінансові, господарські та інші документи.


86. Кооператив зобов’язаний розірвати договір про оренду майна в наступних випадках:


86.1. заборгованості Орендаря перед кооперативом у трьохкратному розмірі щомісячних фінансових зобов’язань, попередивши Орендаря за 30-ть днів про можливість погашення заборгованості;
86.2. відмови застрахувати орендоване майно;
86.3. інших умов, визначених договором оренди.


87. Після розірвання договору, на підставах визначених п. 86 цього положення, кооператив зобов’язаний продати майно, виручені кошти направити до інвестиційного фонду, збитки, в разі виникнення таких, стягнути з Орендаря.


ХІІ. Компенсаційні виплати


88. Орендар, за надане йому в користування майно, сплачує Кооперативу компенсацію.


89. Розмір компенсації встановлюється в процентному відношенні до балансової вартості майна Кооперативу, що є об’єктом оренди.


90. Компенсаційні виплати, за вирахуванням адміністративних витрат, витрат пов’язаних з обслуговуванням зобов’язань Кооперативу, сплату податків і обов'язкових платежів до бюджету використовуються на:


90.1. поповнення неподільного фонду Кооперативу;
90.2. кооперативні виплати;
90.3. виплати на паї.


91. На особисті заощадження, передані в користування Кооперативу членами та асоційованими членами Кооперативу, нараховується компенсація.


92. Розмір компенсації у вигляді кооперативних виплат та виплати на паї встановлюється Загальними зборами членів кооперативу відповідно до його Статуту.


ХІІІ. Припинення участі у Фонді


93. Участь члена (асоційованого члена) кооперативу у Фонді фінансової взаємодопомоги припиняється в таких випадках:


93.1. Добровільного виходу з Кооперативу;
93.2. Виключення з Кооперативу;
93.3. Смерті члена Кооперативу – фізичної особи.